Tantárgyi segédanyagok

Tisztelt Vizsgázók és Érdeklődők!

Az itt található fogalmakat, évszámokat, topográfiai ismereteket, személyeket az általános és középiskolai kerettantervekből gyűjtöttük ki. Az új érettségi követelmények szerint 2005-től csak ezek az ismeretek kérhetők számon a vizsgán. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy tanév közben a tankönyvben szereplő másik információk nem követelhetőek meg.


Fogalmak 
5. és 9.osztály
Az őskor és az ókori Keletőskor, ősember, régészet, eszközhasználat és eszközkészítés, munkamegosztás, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés, termelés, kézművesség, csere, mágia(varázslat), Ókor, öntözéses földművelés, fáraó, piramis, építészet, szobrászat, múmia, hieroglifa, többistenhit, város, birodalom, ékírás, Biblia, Ószövetség, egyistenhit, Homo sapiens, őskőkor, újkőkor, bronzkor, vaskor, despotizmus, politeizmus, monoteizmus, állam, buddhizmus, brahmanizmus
Az ókori Hellászvárosállam, piac, kereskedelem, népgyűlés, démosz, demokrácia, mítosz, színház, polisz, arisztokrácia, türannisz, eklészia, esküdtbíróság, stratégosz, cserépszavazás, filozófia, hellenizmus
Az ókori Rómakirályság, köztársaság, rabszolga, gladiátor, császár, provincia, amfiteátrum, barbár, népvándorlás, keresztény, evangélium, megváltó, apostol, vallás, egyház, püspök, patrícius, plebejus, consul, szenátus, diktátor, néptribunus, provincia, szenátori rend, lovagrend, triumvirátus, principátus, limes, legio, colonus, dominatus, zsinagóga, diaszpóra, zsinat
A korai feudalizmus története Európábangrófság, ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolostor, bencés rend, hűbérbirtok, jobbágy, robot, allódium, iszlám
A magyar nép történeteFinnugor, őshaza, nomád pásztorkodás, nemzetség, törzs, törzsszövetség, fejedelem, táltos, honfoglalás, nomadizmus, kettős fejedelemség, székely, kalandozások, vármegye, ispán, tized
    
6. és 10. osztály
Az érett középkorközépkor, iszlám, kalifa, pápa, szent, ereklye, eretnek, kolostor, szerzetes, kódex, uradalom, robot, jobbágy, jobbágytelek, nyomásos gazdálkodás, hűbérúr, hűbéres, vár, lovag, középkori város, kiváltság, polgár, adó, vám, céh, járványok, távolsági kereskedelem, kereslet-kínálat, királyi udvar, kiközösítés, keresztes hadjáratok, eretnekség, kolduló rendek, városi önkormányzat, hospes, céh, skolasztika, egyetem, lovagi kultúra, romanika, gótika
Az Árpád-házi királyok koratatár, kun, bán, vajda, nádor, Szent Korona, regálé, báró, nemes, Aranybulla, familiaritás, székelyek, szászok , kunok
A késő középkorRendiség, reneszánsz, humanizmus, husziták, szultán, szpáhi, janicsár
Magyarország a XIV-XV.századbanAranyforint, bandérium, nemes, báró, ősiség, kilenced, kormányzó, végvár, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, főnemes, köznemes, kilenced, ősiség, végvári rendszer, rendkívüli hadiadó, fekete sereg, Corvina
A kora újkorÚjkor, azték, inka, felfedező, gyarmat, világkereskedelem, manufaktúra, bankár, hitel, reformáció, protestáns, katolikus megújulás, parlament, gyarmatosítás, konkvisztador, ültetvény, világkereskedelem, abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, ellenreformáció, jezsuiták, barokk, manufaktúra, anglikán, puritán, Jognyilatkozat, merkantilizmus
Magyarország története a kora újkorban /1490-1711/szpáhi, janicsár, pasa, végvár, kuruc, labanc, örökös jobbágyság, hajdú, hódoltság, kuruc, labanc, rendi konföderáció, trónfosztás
    
7. és 11. évfolyam
A felvilágosodás és a polgári átalakulás kora /1721-1789/alkotmány, emberi jogok, felvilágosodás, népfelség elve, hatalmi ágak, forradalom, jakobinus, terror, nemzet, ipari forradalom, mezőgazdasági forradalom, gyár, vállalkozó, haszon, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, Enciklopédia, a hatalmi ágak megosztása, felviládosodott abszolutizmus, nacionalizmus, liberalizmus, szocializmus, konzervativizmus, alkotmány, polgári szabadságjogok, parlamenti rendszer, emigráció, reakció, terror, kapitalizmus, tőkés, proletár
Magyarország újjászerveződése a Habsburg Birodalom keretei között /1711-1790/Betelepítés, bevándorlás, úrbérrendezés, állandó hadsereg, vallási türelem, államnyelv, oktatáspolitika, Helytartótanács, betelepítés, kettős vámrendszer, vallási türelem, állandó hadsereg
A polgárosodás kezdete Magyarországonországgyűlés, arisztokrácia, alsótábla, felsőtábla, reformkor, közteherviselés, örökváltság, zsellér, nyilvánosság, sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, nemzetiség, honvédség, trónfosztás, reform, polgári átalakulás, cenzúra, államnyelv, közteherviselés, érdekegyesítés, védővám
Forradalom és szabadságharc Magyarországon /1848-1849/Márciusi Ifjak, nemzetőrség, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, választójog, függetlenség, nemzetiségi törvény

 

A nemzetállamok és az imperializmus kora /1849-1914/

polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociálpolitika, gyarmatbirodalom, szakszervezet, anarchisták, szocializmus, szociáldemokrácia, utópia, tömegkultúra, központi hatalmak, antant, Internacionálé, keresztényszocializmus, centrum, periféria, részvénytársaság, középosztály, civil társadalom, bolsevik, anarchizmus
A polgárosodás kibontakozása Magyarországon /1849-1914/emigráció, kiegyezés, közös ügyek, polgárosodás, dzsentri, nagypolgárság, kispolgárság, asszimiláció, millennium, Passzív ellenállás, kiegyezés, horvát kiegyezés, dualista monarchia, úri középosztály, népoktatás, kivándorlás, asszimiláció, állami anyakönyvezés
    
8. és 12. osztály
Az első világháborútól a nagy gazdasági válságig /1914-1929/villámháború, állóháború, hátország, békerendszer, bolsevik, szovjet, Központi hatalmak, fasizmus, korporatív állam, egypártrendszer, kollektivizálás, GULAG, kisantant, kisebbségvédelem
Az első világháború és következményei Magyarországon /1914-1931/Jelenkor, parlamenti demokrácia, gazdasági válság, nemzetiszocializmus, fajelmélet, antiszemitizmus, koncentrációs tábor, egypártrendszer, sztálinizmus, tervgazdálkodás, propaganda, proletárdiktatúra, vörös- és fehérterror, numerus clausus, irredentizmus, revízió, társadalombiztosítás, konszolidáció, Őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, konszolidáció, kommunisták
A nagy gazdasági válságtól a második világháború végéig /1929-1945/Totális háború, hadigazdaság, getto, deportálás, munkaszolgálat, holokauszt, hintapolitika, nyilasok, partizán, antifasiszta ellenállás, háborús bűnös, Tőzsde, túltermelési válság, tervgazdálkodás, totális diktatúra, nemzetiszocializmus, koncentrációs tábor, népirtás, holokauszt, antifasiszta koalíció
Magyarország a gazdasági válságtól a második világháborús összeomlásig /1931-1945/nyilasmozgalom, zsidótörvények, hadigazdaság, getto, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság
A jelenkor 1945-től napjainkighidegháború, kommunista diktatúra, harmadik világ, világgazdaság, globalizáció, integráció, népességrobbanás, fogyasztói társadalom, környezetkárosítás, Vasfüggöny, fegyverkezési verseny, szociális piacgazdaság, európai integráció, globális világ, enyhülési politika
Magyarország a jelenkorbanpártállam, kollektivizálás, rendszerváltozás, földosztás, államosítás, háborús bűnös, népbíróság, jóvátétel, kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, ÁVH, internálás, munkástanács, ellenzéki mozgalmak, reformszocializmus
Állampolgári ismeretekÁllam, nemzet, nemzetiség, etnikum, állampolgárság, választási alapelvek, népszavazás, emberi jogok
    
Személyek
5. és 9.osztály
Az őskor és az ókori KeletÁdám, Éva, Noé, Mózes, Dávid vagy Salamon, Kheopsz, Hammurapi, Dávid, I. Dareiosz, Xerxész, Buddha
Az ókori HellászZeusz, Pallasz Athéné, Dareiosz, Xerxész, Miltiádész, Periklész, Nagy Sándor,Szolón, Peiszisztratosz, Kleisztenész, Leonidas, Themisztoklesz, Periklesz, Pheidiasz, Hérodotosz, Thuküdidész, Szókratész, Platon, Arisztotelész
Az ókori RómaRomulus, Hannibál, Julius Caesar, Augustus, Marius, Sulla, Spartacus, Pompeius, Antonius, Traianus, Hadrianus, Diocletianus, Nazareti Jézus, Pál, Constantinus, Attila
A korai feudalizmus története EurópábanJézus, Mária, József, Nagy Károly, Mohamed, Szent Benedek, Szent Ferenc, Klodvig, Kis Pippin, Karolingok, Nagy Károly, Szent Benedek, I.(Nagy ) Ottó, Mohamed
A magyar nép története az államalapításigÁlmos, Árpád
    
6. és 10.osztály
Az érett középkorI.(Hódító)Vilmos, VII.Gergely, IV.Henrik, III.Ince, Habsburg Rudorf, Szent Ferenc, Szent Domonkos, Aquinoi Szent Tamás
Az Árpád-házi királyok koraGéza fejedelem, I.István, I.László, Juliánus barát, IV.Béla, Koppány, Imre herceg, Szent Gellért püspök, Könyves Kálmán, Anonymus, II.András
A késő középkorJeanne d’Arc, Tudor-ház, Husz János, Gutenberg, IV.Iván, II.Mohamed
Magyarország a XIV-XV.századbanI.Károly, I.Lajos, Luxemburg Zsigmond, Hunyadi János, I.Mátyás, Dózsa György, II.Lajos, I.Szulejmán, Csák Máté, Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, V.László, Kinizsi Pál
A kora újkorKolombusz, Magellán, Luther, Kálvin, I. Péter, Gutenberg, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, V. Károly, Kopernikusz, I.Erzsébet, II.Fülöp, Cromwell, Richelieu, XIV.Lajos
Magyarország története a kora újkorban /1490-1711/Dobó István, Bocskai István, Bethlen Gábor, II.Rákóczi Ferenc, Dózsa György, II.Lajos, Szapolyai János, II.Szulejman, Fráter György, Zrínyi Miklós, Báthori István (a fejedelem), Károli Gáspár, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós( a költő és hadvezér), I.Lipót, Savoyai Jenő
    
7. és 11. évfolyam
A felvilágosodás és a polgári átalakulás kora /1721-1789/Washington, Rousseau, XVI.Lajos, Robespierre, Watt, Stephenson, Nagy Frigyes, Nagy Katalin, Voltaire, Montesquieu, Jefferson, Danton, Robespierre, Metternich, Napóleon
Magyarország újjászerveződése a Habsburg Birodalom keretei között /1711-1790/III.Károly, Mária Terézia, II.József
A polgárosodás kezdete MagyarországonGróf Széchényi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, gróf Batthyány Lajos, Görgey Artúr, Bem József, Martinovics Ignác, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Eötvös József, Wesselényi Ferenc
Forradalom és szabadságharc Magyarországon /1848-1849/Jókai, Petőfi, Görgey, Klapka, Bem, Damjanich, Jelasics, Windischgrätz, Haynau
A nemzetállamok és az imperializmus kora /1849-1914/Bismarck, Garibaldi, Lincoln, Edison, Marx Károly, III. Napóleon, I. Miklós, Cavour, Viktória királynő, Lenin
A polgárosodás kibontakozása Magyarországon /1849-1914/Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, báró Eötvös József, Tisza Kálmán, Haynau, Deák Ferenc, Baross Gábor, Tisza István
8.és 12.osztály 
Az első világháborútól a nagy gazdasági válságig /1914-1929/Lenin, Sztálin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Stresseman, Mussolini
Az első világháború és következményei Magyarországon /1914-1931/Hitler, Sztálin, Roosevelt, Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, Klebesberg Kunó, Peyer Károly
A nagy gazdasági válságtól a második világháború végéig /1929-1945/Roosevelt, Hitler, Churchill, Rommel, Montgomery, Zsukov, Eisenhower, De Gaulle
Magyarország a gazdasági válságtól a második világháborús összeomlásig /1931-1945/Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, Churchill, Teleki Pál, Bajcsy-Zsilinszki Endre, Gömbös Gyula, Teleki Pál, Bárdossy László, Kállai Miklós, Szálasi Ferenc
A jelenkor 1945-től napjainkigNehru, Gandhi, Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy, Brandt, Walesa, Reagan, Gorbacsov
Magyarország a jelenkorbanRákosi Mátyás, Nagy Imre, Kádár János, Antall József, Göncz Árpád, Mindszenty József, Nagy Ferenc
    
Topográfia 
5. és 9.osztály
Az őskor és az ókori KeletEgyiptom, Nílus, Mezopotámia, Tigris, Eufrátesz, Jeruzsálem, Rudabánya, Vértesszőlős, Fönícia, Palesztina, Sumer, Asszíria, Perzsia, India, Kína, Babilon, Judea, Izrael
Az ókori HellászOlympos, Olümpia, Spárta, Athén, Perzsa Birodalom, Alexandria, Marathon, Thermophülei-szoros, Szalamisz, Spárta, Peloponészosz, Makedónia, Alexandria
Az ókori RómaItália, Róma, Karthago, Római Birodalom, Pannonia, Aquincum (lakóhelyhez közeli római kori település), Betlehem, Cannae, Actium, Jeruzsálem, Konstantinápoly, Sopianae, Savaria
A korai feudalizmus története EurópábanFrank Birodalom, Arab Birodalom, Mekka, Bizanc, Német-római Császárság, Poitiers, Aachen, Konstantinápoly, Egyházi (Pápai) Állam, Kijev, Mekka
A magyar nép története az államalapításigUrál, Volga, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom
    
6. és 10.osztály
Az érett középkorSzentföld, Velence, Flandria, Champagne, Párizs, Oxford, Hanza városok
Az Árpád-házi királyok koraEsztergom, Székesfehérvár, Erdély, Buda, Muhi, Fehérvár, Pozsony, Horvátország, Erdély, Dalmácia, Szerémség
A késő középkorFirenze, Prága, Rigómező
Magyarország a XIV-XV.századbanBécs, Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács, Havasalföld, Moldva, Kassa, Nikápoly, Szilézia
A kora újkorAmerika, Versailles, Párizs, London, Szentpétervár, Németalföld, Antwerpen, London, Versailles, portugál és spanyol gyarmatok
Magyarország története a kora újkorban /1490-1711/Királyi Magyarország, Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, Gyulafehérvár, Eger, Szigetvár, Pozsony, Isztambul, Mohács, Sárospatak, Győr, Várad, Nagyszombat
    
7. és 11. évfolyam
A felvilágosodás és a polgári átalakulás kora /1721-1848/Boston, Waterloo, Poroszország, Lengyelország, Vendee, Waterloo
Magyarország újjászerveződése a Habsburg Birodalom keretei között /1711-1790/Határőrvidék, Bánát
A polgárosodás kezdete MagyarországonPest-Buda, Fiume, Vaskapu
Forradalom és szabadságharc Magyarországon /1848-1849/Debrecen, Isaszeg, Világos, Arad, Pákozd, Kápolna, Isaszeg, Komárom, Segesvár, Arad
A nemzetállamok és az imperializmus kora /1849-1914/Németország, Olaszország, Krím-félsziget, Piemont, Német Csáazárság, Szuezi-csatorna, Panama-csatorna, Elzász-Lotharingia
A polgárosodás kibontakozása Magyarországon /1849-1914/Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bosznia-Hercegovina, Budapest, Osztrák-Magyar Monarchia
    
8.és 12.osztály
Az első világháborútól a nagy gazdasági válságig /1914-1929/Szovjetunió, Szarajevo, Marne, Somme,Szent Pétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, Lengyelország, balti államok
Az első világháború és következményei Magyarországon /1914-1931/Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Észak-Erdély, Doberdo, trianoni Magyarország,
A nagy gazdasági válságtól a második világháború végéig /1929-1945/Sztálingrád, Normandia, Auschwitz, Hirosima, Jalta, Potsdam, Brit Nemzetközösség, Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Kurszk, Normandia
Magyarország a gazdasági válságtól a második világháborús összeomlásig /1931-1945/Felvidék, Újvidék, Kárpátalja, Voronyezs, Don-kanyar
A jelenkor 1945-től napjainkigNSZK, NDK, Kuba, Korea
    
Évszámok
/5. és 9.osztály/
Az őskor és az ókori Kelet

 

Kr.e.8000, Kr.e.5000, Kr.e.3000, Kr.e. 18.sz., Kr.e. 10.sz, Kr.e.525

Az ókori HellászKr.e. 2500, Kr.e. 13.sz, Kr.e.776, Kr.e.594, Kr.e. 508, Kr.e.490, Kr.e.480, Kr.e.431-404, Kr.e.336-323
Az ókori RómaKr.e.1500, Kr.e.753, Kr.e.510, Kr.e.367, Kr.e.264-241, Kr.e.218-201, Kr.e.168, Kr.e.48, Kr.e.31, Kr.u.313, Kr.u.395, Kr.u.476
A korai feudalizmus története Európában 622, 732, 800, 843, 962, 1054
A magyar nép története az államalapításig896, 955, 973, 997-1000-1038
    
6.és10.osztály
Az érett középkor1066, 1095, 1122, 1215, 1278
Az Árpád-házi királyok kora1077-1095, 1095-1116, 1205-1235, 1222, 1235-1270, 1241-1242, 1301
A késő középkor1410, 1415, 1453
Magyarország a XIV-XV.században1308-1342, 1342-1382, 1351, 1387-1437, 1396, 1456, 1458-1490
A kora újkor /1490-1721/1492, 1517, 1588, 1618-1648, 1640-1649, 1689, 1701-1714
Magyarország története a kora újkorban /1490-1711/1514, 1526, 1541, 1552, 1566, 1591-1606, 1664, 1686, 1699, 1703-1711
    
7. és 11.évfolyam
A felvilágosodás és a polgári átalakulás kora /1721-1848/1740-1748, 1756-1763
Magyarország újjászerveződése a Habsburg Birodalom keretei között /1711-1790/1740-1780, 1767, 1777, 1780-1790
A pogári átalakulás kora1776, 1783, 1789, 1794, 1804-1815, 1848
A polgárosodás kezdetei Magyarországon /1790-1847/1795, 1825, 1830, 1832-1836, 1844, 1848
Forradalom és szabadságharc Magyarországon /1848-1849/1848.március 15. , 1848.április 11. , 1848.szeptember 29. , 1849.április 6., 1849.április 14. , 1849.május 21. , 1849.augusztus 13. , 1849.október 6.
A nemzetállamok és az imperializmus kora /1849-1914/1853-1856, 1861-1865, 1866, 1870, 1871, 1882, 1907
A polgárosodás kibontakozása Magyarországon /1849-1914/ A dualizmus kora1867-1916, 1867, 1868, 1875-1890, 1896
    
8.és 12.osztály
Az első világháborútól a nagy gazdasági válságig /1914-1929/1914-1918, 1918, 1919-1920, 1917, 1919
Az első világháború és következményei Magyarországon /1914-1931/1914.július 28. , 1918.október 31. , 1918.november 3. , 1919.március 21, 1919.augusztus 1. , 1920.június 4. , 1921-1931, 1927
A nagy gazdasági válságtól a második világháború végéig /1929-1945/1929, 1933, 1936, 1938, 1939, 1939.szeptember 1. , 1941, 1941.június 22. , 1944.június 6. , 1945.május 8-9, 1945.augusztus 6. 1945.szeptember 2.
Magyarország a gazdasági válságtól a második világháborús összeomlásig /1931-1945/1938.november 2. , 1939.március 15. , 1940.augusztus 30. , 1941.június 26. , 1943.január, 1944.március 19. , 1944.október 15. , 1944.december 21. , 1945.április

 

A jelenkor 1945-től napjainkig

 

1947, 1948, 1949, 1956, 1957, 1961, 1968, 1975, 1991,