Kövess minket:
Eseménynaptár
2020. január
H
K
Sz
CS
P
Szo
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Összes esemény ›

Főoldal / Iskolánkról / Diákélet Egyesület / Diákélet Egyesület alapszabálya

Diákélet Egyesület alapszabálya

I. Fejezet

1./ Az egyesület neve:  Diákélet Egyesület                       
     Az egyesület székhelye:  Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
     Az egyesület alapításának éve: 2010.

2./ Az egyesület működési területe: Szekszárd és környéke

3./ Az egyesület törvényességi működési felügyeleti szerve: Tolna Megyei Ügyészség

II. Fejezet

Az egyesület célja

1./ Az egyesület célja, hogy tagjainak érdekeit képviselje, a tanulók érdekében eljárjon.

2./ Az egyesület részt vesz tanulmányi versenyek, vetélkedők megszervezésében és támogatja azok megvalósulását.

3./ Az egyesület kiemelt fontosságú feladata a szakmai és kulturális programok megvalósulásának támogatása, amely cél elérését pályázatok útján is biztosítja.

4./ Az egyesület részt vesz kirándulások, túrák szervezésében.

5./ Az egyesület aktivizálja a fiatalokat egy tevékeny közösségi élet megteremtésére.

6./ Az egyesület segíti, támogatja a hátrányos helyzetű tanulókat.

7./ Az egyesület segíti, támogatja az iskolai ünnepségek megvalósulását.

8./ Az egyesület részt vesz sportprogramok, sportrendezvények szervezésében, támogatja a sportversenyeken való részvételt.

9./ Az egyesület fejleszti és népszerűsíti a turisztikai tevékenységet.

10./ Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

III. Fejezet

Az egyesület tagsága és pártoló tagsága

1./ Az egyesület tagja lehet a Szent László Szakképző Iskola azon tanulója és dolgozója, aki belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület munkájában, működésében.

2./ Az egyesületnek nem magyar állampolgár is tagja lehet.

3./ Az egyesület működési területén pártoló tagságot is szervezhet. Pártoló tagként felvehető az a polgár, aki belépési nyilatkozatban vállalja az egyesület célkitűzéseit, erkölcsi és anyagi támogatását.

4./ Az egyesületnek jogi személy és gazdálkodó szervezet is tagja, pártoló tagja, tiszteletbeli tagja lehet. Jogi személy és gazdálkodó szervezet tagként felvehető, ha nyilatkozatban vállalja az egyesület anyagi támogatását. Tiszteletbeli tagként is felvehetők az előbbiekben részletezett jogi személyek és gazdálkodó szervezetek, ha erkölcsileg és anyagilag támogatják az egyesületet.

5./ Bárki természetes személy, állampolgár mint az egyesület tiszteletbeli tagja, támogathatja azt, ha erre nyilatkozatban kötelezettséget vállal.

6./ Az egyesületbe való belépés és az egyesületből való kilépés önkéntes. Az egyesületi tagság, pártoló tagság, tiszteletbeli tagság felvétellel keletkezik, a felvételre irányuló kérelmet az egyesület elnökének írásban kell benyújtani.
Az egyesületi tagság a következő esetekben szűnik meg:
- az egyesület nyilvántartásból való törlésével,
- a tag halálával,
- a tag kizárásával,
- a tag kilépésével,
- összeférhetetlenség keletkezésével.

7./  Az egyesületi tagok, pártoló- és tiszteletbeli tagok felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik.

8./ Az egyesületből való kizárás az elnökség kizárólagos jogköre, amelyet az elnökség tagjai nyílt szavazással, egyszerű többséggel hoznak meg. A tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen 15 napon belül az egyesület közgyűlésénél fellebbezhet.
A kizárást az elnökség a következő esetekben hozhatja meg:
- az elnökség tudomására jutott összeférhetetlenség esetében;
- az éves tagdíj meg nem fizetése esetén a tag írásban történő figyelmeztetése után, a 30 napos türelmi idő leteltét követően;
- az Alapszabály be nem tartása esetén;
- az egyesület vezető szervei által meghozott döntések végre nem hajtása esetén.

IV. fejezet

Az egyesületi tagok jogai és kötelességei

1./ Az egyesületi tag jogai:

a/ Az egyesületi tag részt vehet az egyesület közgyűlésein, részt vehet az elnökség tagjainak, tisztségviselőinek megválasztásában, továbbá megválasztható az egyesület tisztség-viselőjének és elnökségi tagjának, illetve elnökének.
b/ Az egyesületi tag véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben, az egyesület felett felügyeletet gyakorló szervnél, indítványozhatja az egyesület szabályába, vagy alapszabályába ütköző határozatának megsemmisíttetését.
c/ Az egyesületi tag az egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok munkájában.
d/ Az egyesületi tag részesülhet az egyesület által nyújtott, nyújtandó kedvezményekben.
e/ Felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről.
f / Betekinthet az egyesület nyilvántartásába.

2./ Az egyesületi tag kötelességei:

a/  Az Alapszabály betartása, az egyesületi vezetőszervek határozatainak végrehajtása.
b/ A tagsági díj fizetése, az egyesületi vagyon megóvása.

3./ Az egyesületi pártoló tag jogai:
a/ Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint anyag eszközökkel vagy egyéb módon hathatósan támogatja az egyesület működését céljai elérése érdekében.
b/ A pártoló tagot az elnökség veszi nyilvántartásba.
c/ A pártoló tag az egyesület munkájában tanácskozási joggal részt vehet.

d/ Az egyesületi pártoló tag javaslatokat, észrevételeket tehet, az egyesület működésével kapcsolatosan,
e/ Az egyesületi pártoló tag részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

4./ A pártoló tag kötelességei:
 
a/ az Alapszabály betartása
b/ az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása

5./ A tiszteletbeli tag jogai és kötelességei:
     A tiszteletbeli tagsági viszony jogai és kötelességei megegyeznek a pártoló tag jogaival és kötelességeivel.

6./ A jogi személy és gazdálkodó szervezet tagsági viszonya:

a/ Vállalt kötelezettségének teljesítése esetén, képviselője útján, részt vehet az egyesület közgyűlésein, ott javaslatokat tehet az egyesület működésével kapcsolatban.
b/ A jogi személy és a gazdálkodó szervezet tagjai, munkavállalói – külön megállapodás útján –  részesülhetnek az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

V. fejezet

Közgyűlés

1./ Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.
 A közgyűlés a tagok összessége.
 A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. A közgyűlés időpontjáról az elnök köteles 10 nappal az ülés előtt, írásban, a napirend megjelölésével az egyesület tagjait értesíteni.
 A közgyűlést szükséges összehívni:
- a tagok egyharmadának, a cél megjelölése mellett történő kívánságára vagy
- ha a gazdasági, működési felügyelet ellátó szerv azt indítványozta.

2./ A közgyűlés határozatképes:
- ha a tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van a gyűlésen.
A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés minimálisan egy órán, maximálisan 15 napon belül történő másodszori összehívása során, az eredeti napirendben felvett kérdésekben – a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes. Az elhalasztott közgyűlés csak akkor érvényes, ha annak időpontját az elnök az eredeti közgyűlés meghívójában közzétette.

3./ A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza.
     Szavazategyenlőség esetén a szavazást az adott kérdésben a közgyűlés megismétli.

4./ Kétharmados többség szükséges azonban az egyesület:
     - megalakulásánál,
     - más szervezettel történő egyesülése esetén, továbbá
     - az egyesület feloszlásának kimondásához, valamint
     - az egyesület vezetőségének és tisztségviselőinek megválasztásához.

5./ A közgyűlés az egyesület elnökségének tagjait 2/3-os többséggel, három éves időtartamra választja meg.

6./ A közgyűlés jogköre továbbá:
a/ az éves költségvetés (bevételi és kiadási főösszegek) megállapítása, jóváhagyása;
b/ az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása;
c/ az elnöknek, az egyesület éves tevékenységének beszámoltatása;
d/ a tagdíjak, a jogi személyek, a gazdálkodó szervezetek anyagi támogatása, legkisebb mértékének meghatározása.

VI. fejezet

Az elnökség

1./ Az Egyesület elnöksége 9 tagú.
2./ Az Elnökség határozatképes, ha a 9 elnökségi tag közül legalább 5 tag jelen van. Az Elnökségnek csak olyan személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától és tagja az Egyesületnek.
3./ Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. Az Elnökséget az Elnök hívja össze.
4./ Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.
5./ Az Elnökség az ügyrendjét maga határozza meg.
6./ Az Elnökség üléseiről a határozatokat is magába foglaló jegyzőkönyv készül, amit az Elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá.
  7./ Az Elnökség feladata és hatásköre:
– a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
– a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;
– az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása;
– az Elnök éves beszámolójának megtárgyalása;
– a személyzeti munka irányítása;
– a tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
– az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
– minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von;
– a Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozása.
– az egyesület elnökségének tagjai felelősek a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatokért, azok végrehajtásáért. Kivételt képez az az elnökségi tag, aki ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt kinyilvánítva, az Elnökség jegyző-könyvileg rögzítette azt.

VII. fejezet

Az egyesület elnöke

1. / Az egyesület elnöke:

a/ vezeti és szervezi az elnökség munkáját,
b/ irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét,
c/ irányítja az egyesület gazdálkodását,
d/ utalványozási jogot gyakorol,
e/ a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint gyakorolja a munkáltatói jogkört,
f/ intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.
g/ összehívja a közgyűlést
h/  képviseli az egyesületet.

VIII. fejezet

Az egyesület elnökhelyettese
(általános elnökhelyettes)

1./ Az egyesület elnökhelyettese:

Az elnök távollétében (szabadság, betegség stb.) teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, képviseli az egyesületet.

IX. fejezet

Az egyesület jogképessége és képviselete

1./ Az egyesület jogi személy. Az egyesület mindenkori képviselője az elnök. A bankszámla felett az elnök és az elnökhelyettes együttesen gyakorolja a rendelkezési jogot.

X. fejezet

Az egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása

1./ Az egyesület bevételei:

a/ a bázisszerv, az anyaintézmény támogatásai,
b/ a tagsági díj, amelynek mértékét a közgyűlés határozza meg,
c/ magánszemélyek anyagi támogatása,
d/ önkormányzatok, állami, társadalmi, szövetkezeti szervek, valamint gazdálkodó szervek és magánvállalkozók támogatásai.

2./ Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

3./ Az egyesület tartozásaiért, saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjakat kötelesek az egyesületnek megfizetni. Az egyesület tartozásaiért a tagság saját vagyonával nem felel.

XI. fejezet

Az egyesület szervezeti és működési szabályzata

1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat nem állhat ellentétben az egyesület Alapszabályával.

XII. fejezet

Az egyesület megszűnése

1./ Az egyesület megszűnik:
- ha a feloszlást a közgyűlés kétharmados többsége kimondja,
- ha a törvényességi felügyeletet ellátó szervek feloszlatják az egyesületet, kimondják annak megszűnését,
- ha a tagok száma 10 alá csökken,
- ha céljai elérése lehetetlenné válik.

2./ Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról az Alapszabály vagy a Közgyűlés rendelkezik.

3./ Az egyesületi vagyon a hitelezők kielégítése után a bázisszerv, azaz az anyaintézmény: Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) tulajdonába kerül.

3./ Az egyesület megszűnését természetesen írásban, a bejegyzést nyilvántartó Tolna Megyei Bíróságnak is be kell jelenteni.

XIII. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.
Az Egyesület egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a 2010. június 10-i Közgyűlés fogadta el.

  
  
© 2019 Szekszárdi Szakképzési Centrum / Minden Jog Fenntartva